1. Opening en verslag vorige vergaderingen

 • Miranda Geurts heet een ieder welkom. Hay heeft zich afgemeld vanwege familieomstandigheden, Miranda neemt het voorzitterschap over.
 • Verslag vorige vergadering 14-09-2021, verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.

2. Voortgang gymzaal “Hegelsum mot blieve “.

Vanuit het actiecomité sluiten Roger Klinkers en Rob Driessen aan. Op hoofdlijnen wordt hun plan toegelicht. Er is een structuur bedacht. Het idee is een Stichting te formeren waarbij ook een rol is weggelegd voor het Dorpsplatform, namelijk zitting nemen in het bestuur van de stichting. Hierover wil het DB van het Dorpsplatform zich beraden evenals over het gepresenteerde plan. De navolgende vragen worden gesteld;:

 • Wat vinden we van het idee om zelf als dorp een lokaliteit te beheren?
 • Willen we zitting nemen in het stichtingsbestuur?
 • Op welke wijze wordt het dorp betrokken en in hoeverre leeft het in Hegelsom?
 • Kunnen we instemmen met het gedachtengoed?
 • In hoeverre is er draagvlak onder de Hegelsommers?

Er wordt expliciet gevraagd of VC Trivia is geïnformeerd. Belangrijk om mensen aan de voorkant mee te nemen. Dat vindt de initiatiefgroep ook. Ze willen eerst de haalbaarheid verder uitzoeken alvorens het dorp / verenigingen te informeren en mee te nemen. Wel vindt de initiatiefgroep het belangrijk dat het Dorpsplatform het initiatief steunt en participeert.  

Afgesproken dat de initiatiefnemers het plan en de te volgen processtappen op korte termijn doorsturen naar het Dorpsplatform.

 

 1. Mededelingen
 • Rob Geurts legt zijn bestuursfunctie neer per 1 januari as.. Rob heeft 8 jaar zitting gehad en vindt het tijd om plaats te maken. De aanwezigen betreuren het vertrek, maar hebben begrip voor de situatie. Rob heeft Dennis Ambrosius bereid gevonden om de functie van penningmeester over te nemen.
 • De spots voor de kerstboom worden begin december weer geplaatst. Rob neemt het initiatief.

 

 1. Wonen en verkeer

PTC plus terrein

Geen ontwikkelingen te melden.

Woningbouw Langstraat er is overeenstemming. De toekomstige bewoners kunnen nu door met de voorbereidingen  

A-Markt genaamd “de köster” Er hebben zich 5 personen uit Hegelsom gemeld verder zijn er nog enkele geïnteresseerden. Oplevering wordt verwacht voor de bouwvak 2022.

Woningbouw enquête  wordt per dorp opgehaald. Omdat er al vaker woonenquêtes hebben gehouden wordt gekeken wat er vanuit Hegelsom noodzakelijk is.

Hagelkruisweg en Bakhuuske

Met de omwonenden wordt gesproken wanneer de Corona maatregelen dit weer toelaten.

 

 1. Voorzieningen en verenigingen

Stand van zaken verbouwingsplannen zaal Debije

De financiering is nog niet rond, de gemeenteraad dient nog toestemming te geven.

 

Opening Jeu de boules baan

Op  8 oktober is de baan geopend, het was een gezellige bijeenkomst. Inmiddels is er ook geld gevonden om een verwarming aan te leggen. Met RKVV Hegelsom zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de faciliteiten.

 

 1. Zorg en welzijn

Activiteiten HEHO ( Hegelsoms Hulp en Ondersteuningspunt)

De afgelopen maanden hebben we verschillende acties georganiseerd zoals vakantiegroet met ‘n bon voor gratis kop koffie in zaal Debije tijdens de open inloop. Onlangs hebben we soep geserveerd “Tiëd vûr Soep’. Het zijn activiteiten waarbij de open inloop mogelijk wat makkelijker kunnen worden bezocht.  

Met verschillende zorgorganisaties en huisartsen is afgelopen periode contact geweest en informatie uitgewisseld over wat we voor elkaar kunnen bekekenen.  

Gesprek met Yuverta heeft plaats gevonden en er wordt verkend wat zij kunnen betekenen voor het dorp en vice versa. Dit wordt vervolgd.   

Beweegtoestellen in tuin Keijsershof / Venstraat.  Er worden 3 beweegtoestellen geplaatst in het tweede gedeelte van de tuin. Wanneer deze geplaatst worden is nog niet duidelijk.

 1. Jong zijn in Hegelsom

Uitbreiding en toelichting werkgroep. Sjoeli ( vz werkgroep) heeft zich afgemeld, dus er kan geen toelichting gegeven worden. Miranda gaat contact zoeken met Sjoeli.

 1. Rondvraag en sluiting

Wordt gevraagd in hoeverre wij als dorp ons bezighouden met duurzaamheid en de kansen die zich mogelijke voordoen te bespreken. Idee is om dit te agenderen in een van de vergaderingen.