1. Opening en verslag vorige vergaderingen

–           Welkom door voorzitter Hay Arts.

–           Verslag vorige vergadering 06-04-21, verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.

 1. Mededelingen
  – Prijsvraag voor een naam voor de nieuwe woonwijk op het PETC-terrein. Het wordt “De Pluum “.

Truus van Rens heeft deze mooie naam bedacht zal hiervoor een passende attentie ontvangen.  

 1. Wonen en verkeer
 • Woningbouwplannen PETC+ terrein; Archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden. Er hebben gesprekken met de omwonende plaatsgevonden en de vragen/ opmerkingen zijn reeds meegenomen en opgenomen in het plan. Het bijgestelde plan wordt op korte termijn in de gemeenteraad besproken.

Belangstellende zijn geïnformeerd door de projectontwikkelaar d.m.v. ‘n nieuwsbrief.

Sloop van de voormalige huisvesting en Herberg Hegelsom wordt rond de bouwvakvakantie gerealiseerd. De gebouwen aan de Stationsstraat blijven voorlopig staan en de verengingen kunnen tot geheel 2022 van deze locatie gebruik maken wanneer de verbouwing van zaal Debije plaats vindt.  

De interesse peiling naar de bouw van diverse soorten woningen is in volle gang.

Met de omwonende zijn gesprekken gevoerd en de uitkomsten zijn meegenomen in de uitwerking. Direct na de vakantie worden de kavels bekend gemaakt en kan de inschrijving plaats vinden.

 • De bouwwerkzaamheden aan het Stationskwartier voor de realisatie van 49 huurappartementen verloopt voorspoedig. De bouw ligt op schema en zal voor de bouwvak gereed zijn.
 • In principe is het verzoek om starters woningen te realiseren aan de Langstraat goed gekeurd, het college heeft positief besloten. Het aantal starterswoningen wordt binnenkort gepubliceerd.
 • De pilot Keijsershof – Venstraat inmiddels is er beregeningsinstallatie aangelegd zodat de omwonende gemakkelijker water kunnen geven. Het pleintje midden op Keijsershof wordt nu een nieuwe tuin aangelegd.
 1. Voorzieningen en verenigingen
 • Overkapping Jeu de boules baan is gereed en vanaf 20 mei 2021 kan er binnen Jeu de Boules worden gespeeld.

Aan de aanwezige wordt gevraagd eenieder te stimuleren om gebruik te maken van deze accommodatie. . Binnenkort is er een officiële opening met allen direct betrokkenen. Nieuwsberichten worden verspreid om het gebruik van deze banen aan te moedigen.

In principe kan iedereen er gebruik van maken als ontmoetingsruimte. De realisatie van deze accommodatie komt voort uit de gemeentelijke enquête over alle inwoners van Horst aan de Maas van 2015 waarin de inwoners van Hegelsom aan hebben gegeven een gebrek te hebben aan ontmoetingsruimte.

Het Dorpsplatform heeft dit nu concreet omgezet in de realisatie van deze nieuwe multifunctionele accommodatie.

 • Kermis, de voorbereidende gesprekken met de Soos en zaal Debije over de voorbereiding van de kermis lopen. De gemeente kijkt momenteel wat mogelijk is.
 • Status verbouwingsplannen Debije, de bouwvergunning is binnen. Bezwaren kunnen nog tot 4 juli as worden ingediend. Na veelvuldig overleg met B&W over de financiering van de verbouwing kan er nog geen groen licht worden gegeven over m.b.t. financiering. B&W vinden het een goed plan maar er is bestaat nog geen beleid om de lening te verstrekken in relatie tot garantstelling van de gemeente. Het beleid hierover en de kaders dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad De verwachting is dat dit punt na de zomervakantie wordt behandeld in de gemeenteraad. Het stichttingsbestuur van zaal Debije kan daarom nog geen opdracht geven voordat de financiering rond is.

Dit betekent dat het jubileumfeest van jeugdcarnaval half november 2021 en de carnavalsactiviteiten 2021-2022 nog in de niet verbouwde zaal zullen plaats vinden. De gebouwen van PTC plus terrein zijn namelijk niet geschikt om dergelijke activiteiten te houden. Verder zullen de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart ’22 nog in zaal Debije plaatsvinden daarna kan de verbouwing gaan plaats vinden.

Wat betreft de kookfunctie zal er een tijdelijke keuken worden gerealiseerd op het PETC-terrein. De KBO en Paul Smits kunnen dan hun activiteiten rondom het eetplein continueren. 

 1. Zorg en welzijn

–           Stand van zaken Heho (Hegelsoms Hulp en Ondersteuningspunt) Op vrijdag 21 mei a.s. starten we weer met de open inloop buiten op het terras bij zaal Debije. Iedereen is van harte welkom voor vragen, een kop koffie en om een gezellig praatje te komen maken. Natuurlijk gelden hier ook de coronamaatregelen die voor de terrassen gelden.

Met onder andere de volgende vragen kunt u bij ons terecht:

 • Klusjes in en om huis
 • Vervoer
 • Doktersbezoek
 • Hulp bij het boodschappen doen
 • Het invullen van formulieren 
 • Vragen over WMO
 • Haalbaarheidsonderzoek woon-zorgcomplex PTC-terrein. Het idee is om een complex te bouwen van 24 tot 28 woon zorgappartementen.

Er is ‘n motie ingediend van het CDA en SP voor de opzet van Zorgbuurthuis. We zijn als Dorpsplatform benaderd om hierin mee te denken. Voor dit initiatief is op landelijk niveau € 30 miljoen beschikbaar gesteld.  

Momenteel vinden er verkennende gesprekken plaats om te beoordelen of er behoeften is aan een dergelijk complex. Waarbij we aantekenen dat er breder gekeken dient te worden dan alleen Hegelsom. Hiervoor willen we op korte termijn in overleg met de gemeente Horst aan de Maas. Zij beschikken over gegevens waarvan we gebruik zouden kunnen maken om een beter beeld te krijgen van behoeften aan een dergelijk complex. Ook zullen we in gesprek gaan met wooncorporatie Woonwenz.

Inmiddels hebben er oriënterende gesprekken plaats gevonden met werkgroep zorg en welzijn, Petersbouw, zorgaanbieder “de Zorggroep”.  De input van het dorp Hegelsom is belangrijk daarom zal de werkgroep zorg en welzijn op korte termijn een overleg plannen met KBO om de doelgroep nader te bepalen.

 • Toon Hermans huis Horst aan de Maas, er wordt momenteel een Toon Hermans huis gerealiseerd in Horst aan de Maas
 1. Jong zijn in Hegelsom

–           Stand van zaken, werkgroep onder voorzitterschap van Sjoeli Lutterberg is bij elkaar geweest. Na een korte kennismaking heeft het overleg geconcludeerd dat er meer werkgroep leden nodig zijn. Het idee is om persoonlijk mensen te benaderen om zo tot een bredere basissamenstelling van de werkgroep te komen. Ook wil zij starten met behoeftepeiling a.d.h.v. dorpsontwikkelingsplan in samenwerking met de bestaande verenigingen en de basisschool onder de Linde.

            Stand van zaken m.b.t. Burgerraad voor kinderen, de bestaande informatie wordt doorgestuurd naar de voorzitter. Het idee is de flyer te verspreiden via de basisschool.

 1. Rondvraag en sluiting

–           Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.