Op het voormalige PETC+-terrein, wordt de komende jaren een groot woningbouwplan gerealiseerd. Projectontwikkelaar Hertoghave heeft tachtig woningen voorzien in de nieuwe wijk, ook komen er kantoren en mogelijkheden tot culturele voorzieningen.

 

In januari 2020 heeft projectontwikkelaar Hertoghave het PTC+ terrein verworven met het doel de locatie te gaan her-ontwikkelen naar een nieuw woongebied in Hegelsom. In het afgelopen jaar zijn er diverse studies gedaan voor de ontwikkeling van dit gebied en zijn er de noodzakelijke vooronderzoeken uitgevoerd.

 

Dit heeft ertoe geleid dat er inmiddels een sloopvergunning is ontvangen en er een stedenbouwkundige visie ligt, die positief is beoordeeld door de welstandscommissie. Dat betekent dat de komende weken het marktonderzoek van start gaat en de huidige behoefte aan woningen in kaart wordt gebracht.

 

In een normale situatie zouden eerst de directe buren en het gehele dorp worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin we het plan mondeling toelichten. De corona maatregelen maken dit echter niet mogelijk. Daarom informeren we u langs deze weg over de uitwerking van de plannen.

 

In de stedenbouwkundige uitwerking is de oude Holstraat teruggebracht, zoals deze aanwezig was nog voordat de Pluimveevakopleiding zich op deze plek vestigde.

Aan de Hegelsomse zijde van de “Oude Holstraat” wordt de uitbreiding van de nieuwe woonwijk gerealiseerd. Tussen de “Oude Holstraat” en de Stationsstraat wordt een groene buffer opgenomen, die de entree naar het nieuwe woongebied vormt, dat in twee fasen zal worden ontwikkeld.

In fase 1 worden 70-80 woningen ontwikkeld in een ruim opgezet plan.

In de fase 2 zal er aan de Stationsstraat een aantal kantoren en bedrijfsfuncties worden opgenomen.

De nieuwe woonomgeving wordt ontsloten via de inrit vanuit de Pastoor Debijestraat en sluit aan op de bestaande woonwijk via de Dingsstraat.

Aan de “Oude Holstraat” en achter de twee nog bestaande lindebomen lag vroeger een karakteristieke Limburgse langgevelboerderij. Op deze plaats, tegenover de twee bestaande lindebomen, wordt een gebouw met een vergelijkbare verschijningsvorm beoogd, waarin een aantal culturele functies kunnen worden ondergebracht.

Centraal aan de overzijde van de “Oude Holstraat” is een langgevelboerderij als woongebouw beoogd, waarin 5 levensloopbestendige woningen worden opgenomen. Je komt als het ware binnen via een groene long, waarbij de langgevelboerderij er als accent uitspringt.

Achter de langgevelboerderij wordt de traditionele dorpse woonwijk op speelse wijze omgeven door wandelpaadjes en speelweides.

Aan de rotonde en Stationsstraat worden in fase 2 een aantal kantoren en bedrijfsgebouwen gesitueerd.

De komende weken zullen we de interesse gaan peilen voor de verschillende typen woningen. Met deze informatie kunnen we dan het plan verder optimaliseren en zo goed mogelijk afstemmen op de woningbehoefte. De verwachting is dat we april/mei dit jaar met de verkoop van de woningen kunnen starten. De uitwerking van de fase 2 zal in 2e helft van 2021 worden vormgegeven.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit via info@hertoghave.nl kenbaar maken.

Heeft u interesse in een woning in deze prachtige nieuwe wijk in Hegelsom dan kunt u zich inschrijven via info@hertoghave.nl.

Tijdens de eerstvolgende Dorpsplatform vergadering van 23 februari 2021 zullen deze plannen op de agenda verschijnen