Wonen en verkeer

In Hegelsom is het goed en veilig wonen voor iedereen.

Voorzitter: Hay Arts

Wonen

Wij stimuleren bouwen naar behoefte en vervullen hier een verbindende rol tussen de betrokken partijen. Dit geld zowel voor koopwoningen voor alle leeftijden als ook (sociale)  huurwoningen en appartementen. Nadruk ligt vooral op starterswoningen en levensloopbestendige woningen.

Een aantrekkelijk woningbouwprogramma betekent ook flexibiliteit in het woningontwerp, waardoor bewoners tot uitbreiding of aanpassing van de woning kunnen komen. Particulier opdrachtgeverschap, waarbij de bewoner bepaalt wat en hoe er gebouwd wordt. Inbreidings- en herontwikkelingslocaties (vrijkomend vastgoed) krijgen voorrang bij nieuwe woningbouwontwikkelingen.

Een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn Een woningaanbod, dat veilig en toegankelijk is en in de nabijheid van voorzieningen. Een dergelijk aanbod maakt zorg op maat mogelijk en biedt mogelijkheden voor ontmoeting en sociale activiteiten, zodat alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en in de samenleving kunnen functioneren.

Aantrekkelijk houden van de bestaande woningvoorraad en bestaande wijken door verduurzaming in brede zin Een aantrekkelijke en behaaglijke woonomgeving waarborgen door beheer en waar nodig herstructurering, in samenhang met het woningbouwprogramma op inbreidings- en herontwikkelingslocaties.  Hierbij spelen leefbaarheid, duurzaamheid en samenwerking een belangrijke rol.

Uit deze signalen is de werkgroep pilot Keijsershof & Venstraat ontstaan .

 

 

Doel van deze werkgroep is:

Dat er voldoende en kwalitatief goede  levensloopbestendige woningen voor ouderen beschikbaar zijn. Het stimuleren van naoberschap (er voor elkaar zijn)  zodat men hier langdurig wil en kan blijven wonen in een prettige omgeving. Mensen maken onderdeel uit van de sociale infrastructuur (hofjesidee). Buiten het wonen willen we de sociale aspecten benadrukken, zoals het elkaar kennen, elkaar helpen met het verrichten van hand- en spandiensten, zodat er een samenhangende buurt blijft waar het fijn wonen is.

 

 

 

Verkeer

Het Dorpsplatform ondersteunt het programma verkeer en vervoer van de gemeente met zijn verschillende thema’s. Knelpunten van verkeerssituaties kunnen aangekaart worden bij het Dorpsplatform en er wordt  in samenwerking  de direct betrokkenen  naar mogelijke oplossingen gezocht.

Nieuws van de werkgroep

Werkzaamheden ProRail station Horst-Sevenum

Binnenkort werkt ProRail bij u in de buurt aan het spoor bij station Horst-Sevenum. Omdat u dichtbij woont of werkt, heeft u daar mogelijk last van. Daarom houden we u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, zodat u weet wat u kunt verwachten. In deze brief leest u...

Laatste mogelijkheid inwoners Hegelsom opgave interesse in sociale huurappartementen ‘De Köster’

Zoals je kunt zien wordt er momenteel hard gewerkt aan de transitie van de woning en de voormalige A-markt naar 7 sociale huurappartementen op de hoek Pastoor Debijestraat-Kogelstraat. Een particulier initiatief wat wij als Dorpsplatform van harte toejuichen. Een...

Gemeente gaat woonwensen in kaart brengen

De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Dat er weer iets te kiezen is. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende jaren duizend woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt per dorp...

Dorpsplatform Hegelsom